Aktuality a výsledky

Podnikatežský plán a finančný rozpočet na rok 2010

Ciežom spoločnosti v tomto roku je tak, ako v minulom prekonanie následkov svetovej hospodárskej krízy s čo najmenšími následkami.

Pôjde predovšetkým o:

  • dosiahnutie príjmov z predaja faktisu na úrovni 250 tis. €,
  • udržanie pozície v oblasti prebažovania prípravkov na ochranu rastlín v spolupráci s izraelskou firmou Makhteshim Chemical Works Ltd. a s firmou Agrovita s.r.o.; rozšírenie spolupráce s firmou Schwartz s.r.o., a firmou HUMAC s.r.o.,
  • udržanie nájomných vzahov s rozhodujúcimi partnermi,
  • pokračovanie realizácie výsledkov energetického auditu,
  • udržanie systému manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001:2008
  • dosiahnutie výnosov vo výške 500 tis. € a kladný hospodársky výsledok.

Urobíme maximum pre to, aby sme takto stanovené ciele splnili. O tom, či sa nám to skutočne podarilo, Vás budeme informova na budúcom valnom zhromaždení.

V Bratislave dňa 2.6.2010

Ervín Pálfy, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Križáni, predseda predstavenstva

Výročná správa 2009

Výročná správa 2009 je k dispozícii na stiahnutie vo formáte .doc

Stiahnu výročnú správu

Vybrané ukazovatele za rok 2009

Vybrané ukazovatele za rok 2009 sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte .xls

Stiahnu ukazovatele