Systém manažérstva kvality

certifikát kvality
helmet

Naša spoločnosť získala v mesiaci júl 2002 certifikát potvrdzujúci, že zaviedla a používa systém manažérstva kvality v odbore výroba a predaj faktisov.

Predmetný certifikát nám bol udelený certifikačnou spoločnosťou TÜV CERT – certifikačné miesto RWTÜV Systems GmbH v Essene, v Nemecku.

V strategických zámeroch a rozhodnutiach spoločnosti AGROMONT BRATISLAVA a.s. je zahrnutý aj Systém manažérstva kvality vo výrobe a predaji faktisov, jeho analyzovanie hodnotenie a neustále zlepšovanie.

Základným a smerodajným dokumentom v tejto oblasti je Politika kvality, ktorá bola prijatá vrcholovým manažmentom v nasledovnej podobe:

Politika kvality

Vrcholový manažment spoločnosti AGROMONT BRATISLAVA a. s. sa zaväzuje spĺňať požiadavky normy DIN EN ISO 9001:2000 a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality a vyhlasuje nasledovnú politiku kvality:

 • poskytovať zákazníkom produkty, ktoré chránia životné prostredie
 • zabezpečovať trvale udržateľný rozvoj našej spoločnosti
 • budovať partnerské vzťahy s našimi zákazníkmi a dodávateľmi
 • uznávať konkurenciu a súťažiť s ňou o priazeň zákazníka

Vrcholový manažment a všetci zamestnanci spoločnosti pristupujú k ponímaniu kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2000, čomu prispôsobujú svoje konanie a prístup ku zákazníkom.

Všetky naše produkty v oblasti výroby faktisov chránia životné prostredie a tento jav vykazuje celá výroba práve tým, že na životné prostredie nemá žiadne negatívne, alebo nežiadúce účinky.

O stave trvalo udržateľného rozvoja našej spoločnosti má najväčšiu vypovedaciu hodnotu skutočnosť, že výsledok podnikateľskej činnosti je efektívny. Prejavuje sa to na hospodárení so ziskom, čo je už niekoľkoročnou tradíciou spoločnosti.

Spolupráca s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a spolupracujúcimi obchodnými partnermi je intenzívna, otvorená a úprimná. Zabezpečuje nám to nadštandartné vzťahy, ako aj kvalitu nami poskytovaných produktov. Dôverne poznáme situáciu našich partnerov na trhu a ďalšie informácie sú základom pre riadenie kvality a modernizáciu výroby produktov podľa aktuálneho svetového trendu tak, aby plne uspokojili, ale aj predstihovali očakávania zákazníkov nielen v kvalite, ale aj vyváženým pomerom ceny k výkonu.

Vážime si kvalitu iných, uznávame konkurenciu. Ich kvalitu chápeme ako výzvu pre spoločnosť, našich zamestnancov i ako stimul pre naše podnikateľské aktivity. Chceme obstáť v súťaži o priazeň zákazníka.

Usilujeme sa o zaradenie medzi najlepších v stredoeurópskom priestore v oblasti výroby faktisov, čo nás vedie ku trvalému zlepšovaniu. Značka spoločnosti musí byť symbolom spoľahlivosti a kvality.

V Bratislave dňa 11.10.2001

Ing. Juraj Križáni
riaditeľ spoločnosti

Ciele kvality pre rok 2008

Strategické zámery plánovania v našej spoločnosti sú impulzom pre stanovenie politiky kvality a poskytujú taktiež rámec pre stanovenie cieľov kvality.

Pri stanovení týchto cieľov bralo vedenie spoločnosti do úvahy:

 • súčasné a budúce potreby spoločnosti a trhov na ktoré dodávame;
 • zladenie cieľov so stratégiou spoločnosti;
 • dôležité zistenia z procesu preskúmania vedením;
 • súčasné prevedenie výrobkov a výkonnosti procesov;
 • výsledky merania úrovne spokojnosti zainteresovaných strán;
 • výsledky pravidelného sebahodnotenia spoločnosti;
 • benchmarking, analýzu konkurencie, príležitosti na zlepšovanie;
 • zdroje potrebné pre splnenie daných cieľov.

Ciele kvality sme sa snažili stanoviť tak, aby každý jeden náš pracovník mohol prispievať k ich dosiahnutiu. Preto Vás s nimi oboznamujeme aj týmto spôsobom:

Nepripustiť v rámci technologického procesu výroby faktisov nezhodnú udalosť, ktorá by mohla negatívne pôsobiť na životné prostredie s následným správnym konaním;
T: trvalý
Z: VV
Na roky 2008 až 2009 plánovať finančné prostriedky tak, aby do chemického laboratória mohli byť postupne dokúpené všetky chemikálie na analýzy, elektro-magnetické miešadlo s ohrevom a muflová pec;
T: v texte
Z: RS, NR
Plne si osvojiť termín REACH, čo je nová chemická legislatíva EÚ (registrácia, evaluácia (hodnotenie) a autorizácia chemických látok) a zabezpečiť predregistráciu faktisov;
T: 1. 12. 2008
Z: RS, NR
Dôslednym dodržiavaním technologických postupov a pracovnej disciplíny znižovať celkové náklady na výrobu faktisov;
T: trvalý
Z: VV
Zabezpečiť stabilnú úroveň dodávok surovín potrebných k výrobe faktisov so zreteľom na minimalizáciu nákladov;
T: trvalý
Z: obchodná manažérka

Ing. Juraj Križáni
Predseda rady kvality