Systém manažérstva kvality

V roku 2020 bol uskutočnení dozorný audit SMK, ktorý potvrdil, že náš systém manažérstva kvality je na veľmi dobrej úrovní a zabezpečuje plnenie tak vlastných požiadaviek, ako aj požiadaviek zákazníkov.
Súčasný certifikát je platný do 15.07.2023.

Politika kvality

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať služby vysokej kvality v oblasti výroby a predaja faktisov. Tomuto poslaniu zodpovedá aj skutočnosť, že Systém manažérstva kvality sme zaviedli už v roku 2002 a odvtedy ho udržujeme a neustále zlepšujeme.

Naplnenie tohto poslania je našou nepretržitou snahou pomocou systematického zamerania sa na:

  • zvyšovanie spokojnosti zákazníka a plnenie jeho požiadaviek a očakávaní,
  • zvyšovanie efektívnosti a účinnosti systému manažmentu kvality s dôrazom na trvalé zlepšovanie jednotlivých procesov,
  • využívanie tradičných, vyše desaťročím overených výrobných postupov založených na špecifičnosti jednotlivých druhov hnedého faktisu, pri súčasnom aplikovaní zracionalizovaných technologických postupov,
  • trvalé zvyšovanie kvalifikácie našich pracovníkov, s vedomím, že kvalita ľudských zdrojov je jedným z rozhodujúcich atribútov zabezpečenia spokojnosti našich zákazníkov s našimi výrobkami,
  • starostlivosť o zdravie, bezpečnosť práce a pracovné prostredie, ako neoddeliteľnú súčasť systému manažmentu kvality.

Manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvárať primerané podmienky na realizáciu politiky kvality, zaväzuje seba, ako aj všetkých zamestnancov politiku kvality trvale uplatňovať a napĺňať prostredníctvom plnenia prijímaných cieľov kvality.

Ciele kvality na rok 2021

Vrcholový manažment AGROMONT BRATISLAVA a.s. týmto stanovuje ciele kvality na rok 2021, ktoré nadväzujú na Politiku kvality a majú viesť k zlepšovaniu výkonnosti spoločnosti.

Stanovené ciele kvality sú konkrétne aj merateľné, aby sa uľahčilo ich preskúmanie a vyhodnotenie. Sledujú dve línie:
– neustále zlepšovanie SMK;
– premietnutie aktuálnych úloh, relevantných legislatívnych zmien a inovácií.

1)  V rámci technologického procesu výroby a predaja faktisov nepripustiť nezhodnú udalosť, ktorá by mohla negatívne vplývať na životné prostredie.

T: trvalý
Z: VV

2) Udržať úroveň rentability výroby a predaja faktisov.

T: trvalý
Z: RS, VV

3) Pokračovať v inovovaní strojno – technologickej linky výroby faktisu.

T: rok 2021
Z: RS, VV

4) Zlepšiť pravidelnú údržbu zariadení technologického procesu výroby faktisu.

T: rok 2021
Z: VV

5) Pokračovať v rokovaní so zahraničnými odberateľmi predovšetkým z Ruska a pobaltských štátov.

T: rok 2021
Z: RS

Politika a ciele kvality sú záväzné pre všetkých pracovníkov spoločnosti. Každý, kto pracuje v spoločnosti, musí byť oboznámení s politikou a cieľmi kvality a musí dodržovať normy kvality spracované v jednotlivých dokumentoch SMK.