Pôjde predovšetkým o:

  1. udržanie súčasnej rentability pri výrobe faktisov,
  2. udržanie predaja faktisov súčasným odberateľom, snahu o rozšírenie teritória odbytu,
  3. udržanie stabilnej pozície v oblasti výroby a prebaľovania prípravkov na ochranu rastlín spoluprácou s firmami AgroProtec s.r.o.,a ASRA s.r.o.,
  4. udržanie nájomných vzťahov s rozhodujúcimi partnermi,
  5. udržanie systému manažérstva kvality. Za tým účelom bol uskutočnený dozorový audit SMK podľa revidovanej normy STN EN ISO 9001:2016.